Nepal Academy of Science and Technology (NAST)

Science & Technology for National Development

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

पोष्ट बक्सः ३३२३ काठमाडौं,
फोनः ५५४७७१७, फ्याक्सः ५५४७७१३, खुमलटार

विषयः   विद्यावारिधी शोधवृत्ति (Ph.D. Fellowship)

मैले विश्वविद्यालयको विभाग/इन्ष्टिच्यूट/क्याम्पस अन्तर्गत विषयमा अनुसन्धान गर्ने भएकोले निम्न ब्यहोरा कागजातहरु संलग्न गरी नास्टबाट विद्यावारिधी शोधवृत्ति पाउं भनि यो निवेदन पेश गर्दछु ।

(विस्तृत अनुसन्धान प्रस्ताव संलग्न गर्नु होला)

शैक्षिक योग्यता

शैक्षिक विवरण : प्रवेशिका र सो भन्दा माथिको डिग्रीहरु

क्र.सं प्रमाण पत्र/उपाधी संस्था र विश्वविद्यालय वर्ष श्रेणी मुख्य विषयहरु अन्य

तालिम तथा अन्य अनुसन्धानात्मक विवरण

क्र.सं तालिम/अनुसन्धानको नाम संख्या कैफियत

काम गरेको अनुभव

क्र.सं कार्यालय/संस्थाको नाम पद काम गरेको अवधि अन्य
उपरोक्त बमोजिमको ब्यहोरा ठिक सांचो हो, झुुटा ठहरेमा सहुंला बुझाउंला
द्रष्टव्य : निम्न लिखित कागजातहरु दरखास्त साथ संलग्न हुनु पर्नेछ ।
  • (क)  शैक्षिक योग्यताको प्रंमाणित प्रतिलिपिहरु
  • (ख)  नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि
  • (ग)  अनुसन्धान परियोजना (विस्तृत विवरण सहित – दुई प्रति)
  • (घ)  विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिको लागि नाम दर्ता भएको औपचारिक पत्र
  • (ङ)  निवेदकको संक्षिप्त जीवनी (बायो डाटा)
  • (च)  विद्यावारिधी गर्ने अवधिभरको लागि विदा स्वीकृत गरिएको वारे सम्बन्धित कार्यालयको पत्र
  • (छ)  सुपरिवेक्षकको सहमति पत्र Download file( सुपरिवेक्षकको सहमति पत्र )
  • (ज)  विभागीय प्रमुखको सहमति पत्र Download file (विभागीय प्रमुखको सहमति पत्र )