Nepal Academy of Science and Technology (NAST)

Science & Technology for National Development

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

पोष्ट बक्सः ३३२३ काठमाडौं,
फोनः ५५४७७१७, फ्याक्सः ५५४७७१३, खुमलटार
पुरस्कारको लागि आवेदन फाराम

व्यक्तिगत विवरण

प्रकाशित अनुसन्धान पत्रहरुको नाम इम्प्याक्ट फ्याक्टर सहित

Published research papers with impact factor

अनुसन्धान आधारित पुस्तक वा अन्य कृतिहरु

(Book based on research work मुख्य ५, Major 5)

अनुसन्धान सम्बन्धी सिंहावलोकन

Research review

विद्यावारिधीको शोधपत्र मूल्याङ्कन वा निरीक्षण गरिएको भए कति पटक गरिएको ?

आवेदकले गरेको मुख्य कार्यको विवरण

मनोनयन समर्थनकर्ताको